قرنطینه
اگر چه ممکن است آزمایش PCR کووید-١٩ بیماران تا چند ماه(حدوداً ٩٠ روز یعنى سه ماه) مثبت بماند اما مطالعات مختلف نشان مى دهد که در اکثر موارد این مثبت شدن PCR دلیلى بر فعال ماندن ویروس در بدن بیمار و افزایش احتمال ناقل بودنِ شخص ندارد. مطالعات نشان مى دهد که از زمان مثبت شدن این تست و یا از زمان شروع علائمِ بیمار، حدوداً تا ده روز بعد، ویروس در بدن فعال است و مى تواند باعث گسترش عفونت و انتقال آن به دیگران شود. اگرچه در برخی از انواع جهش این ویروس(به طور مثال جهش دلتا) میزان تکثیر طولانی تری از نظر زمانی دارند و در زمان هایی که در کشور، پیک ویروس وجود دارد و چرخش ویروس در جامعه زیاد است،بهتر است زمان قرنطینه افزایش یابد که در برخی موارد این عدد به ۳ هفته یعنی ۲۱ روز افزایش می یابد. موارد فوق برای بیماران خفیف تا متوسط است و در موارد شدیدتر بهتر است قرنطینه برای مدت بیشتری( باتوجه به صلاحدید پزشک) افزایش یابد. به همین دلیل است که اکثرِ دستورالعمل ها که مدهاست به روز رسانی نشده است(مانند دستور العمل وزارت بهداشت ایران و یا CDC) توصیه میکنند در بیماران سرپایى، بعد از گذشت ده روز از شروع علائم بیمارى و در صورتیکه بیمار طى یک تا دو روزِ آخر تب دار نباشد، مى توان قرنطینه را پایان داد. استثناء: توصیه مى شود این زمان در بیمارانى که به تازگى به علت بیمارى کووید-١٩ بسترى شده اند، ١۴ الى ٢١ روز باشد. اخیراً سازمان کنترل عفونت و پیشگیرى از بیمارى هاى عفونى آمریکا اعلام کرده است که اتمام قرنطینه در افرادى که تماس پرخطر داشتند، با انجام تست pcr منفى بعد از ٧ روز و در صورت عدم دسترسى به تست pcr، تا ١٠ روز کافى است. به دلایلى که توضیح  داده شد، براى بازگشت به محل کار و پایان دادن به قرنطینه، نیاز به تکرار مجدد تست PCR نیست. ضمناً تست آنتى یادى نیز ضرورتى ندارد. میزان خطاى این تست ها زیاد است و تنها معیار ما، بهبودِ حالِ عمومى بیمار و گذشت ده روز الی دو هفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.