نوبت شما با موفقیت لغو شد.

لطفا با استفاده از فرم زیر زمان جدیدی را جهت تماس پیشنهاد دهید.

تلاش بر این خواهد بود که تماس در زمان پیشنهادی شما انجام شود. ولی در صورتی که این موضوع برای پزشک امکان پذیر نباشد، تماس در هر زمانی که مقدور باشد برقرار خواهد شد.

[wpforms id=”166″]