قرنطینه

قانون بازگشت به کار یا اتمام قرنطینه در بیمار مبتلا به کووید-١٩

اگر چه ممکن است آزمایش PCR کووید-١٩ بیماران تا چند ماه(حدوداً ٩٠ روز یعنى سه ماه) مثبت بماند اما مطالعات مختلف نشان مى دهد که این مثبت شدن PCR دلیلى بر فعال ماندن ویروس در بدن بیمار و افزایش احتمال ناقل بودنِ شخص ندارد. مطالعات نشان مى دهد که از زمان مثبت شدن این تست […]

بیشتر بخوانید