درمان کرونا

درمان بیمارى کووید-١٩

تا به این لحظه درمان قطعى براى این بیمارى وجود ندارد اما مطالعات و تجربیات بالینى متعدد حاکى از آن است که برخى داروهاى ضد ویروس مى تواند تا میزان زیادى باعث جلوگیرى از تکثیر ویروس مخصوصاً در روزهاى آغازین شود. نکته مهم این است که شروع زودرس داروهاى ضد ویروس مخصوصاً در افراد پرخطر […]

بیشتر بخوانید